Privacy Policy

Integritetspolicy. I denna integritetspolicy (“policyn”) beskrivs vilken information vi samlar in från dig om du till exempel har skickat in en ansökan om att få medverka i någon av våra specifika produktioner.

Hur vi samlar in och behandlar den, hur den används i samband med din ansökan och/eller ditt bidrag samt hur länge vi behåller den (gemensam beteckning: “processen”).

Vi är ytterst måna om att skydda dina personuppgifter och hoppas att innehållet i denna policy ska ge dig en bra bild av hur vi behandlar din information.

Om du har några frågor ber vi dig att kontakta oss på den kontaktväg som anges längst ned i detta dokument.

Policyn gäller i följande situationer:

1) du har skickat in en ansökan om att medverka/vara statist i någon av våra produktioner, i allmänhet eller i en specifik produktion;

2) du har skickat in en jobbansökan till oss, i allmänhet eller i en specifik produktion; eller

3) du har skickat in en programidé eller ett koncept som du vill att vi utvärderar och i slutänden producerar.

Om du har skickat in en ansökan om att få medverka i någon av våra specifika produktioner, eller om vi skulle vilja utvärdera dig för en sådan produktion, så kommer vi att be om ditt uttryckliga samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter vidare (inklusive känslig information), utöver det som vi tar upp här.

Vilka personuppgifter vi samlar in. Vi samlar in och använder information som rör din ansökan och/eller ditt bidrag, vilket kan inbegripa:

a) en beskrivning av dig själv (såsom bakgrund, arbetslivserfarenhet, intressen och kön);

b) CV och/eller personligt brev

c) foto och allmän beskrivning av utseende (inklusive klädstorlek m.m.)

d) annan information som du förser oss med i samband med din ansökan och/eller ditt bidrag.

Vi kan också komma att begära behörighets‐ eller testresultat och, om det är relevant för den roll du söker, utdrag ur brottmålsregister. Om din ansökan leder till ett erbjudande eller avtal kommer vi att begära in ytterligare uppgifter från dig, exempelvis tillgång till arbetsdokumentation, referenser från tredje parter och hälsoinformation i händelse av att rollen kräver fysiska anpassningar.

Hur vi samlar in information. Din information samlas antingen in direkt från dig eller från tredje part såsom beskrivs ovan.

Hur informationen används. Informationen används för att bedöma om du har den kompetens som krävs för att utföra den roll du ansökt om; om du har rätt att delta i en produktion eller för att utvärdera ditt bidrag. Den kan även användas för att kontrollera att det inte finns några juridiska hinder för dig att medverka eller ta dig an rollen eller för oss att använda oss av ditt bidrag. I inledningsskedet kommer informationen att användas av de som utvärderar ansökningar för rollen och/eller bidrag. Därefter kommer uppgifterna att lämnas till personer som intervjuar för att fatta beslut om din ansökan och/eller bidrag samt villkoren för ett eventuellt erbjudande till dig. Om vi behöver ta hjälp av tredje parter kommer vi att säkerställa att dessa har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information i överensstämmelse med vår egen policy.

Hur länge vi behåller dina uppgifter. Vi behåller dina uppgifter i linje med följande:

1) i två år om du har skickat in en generell ansökan för att medverka/vara statist i någon av våra produktioner, i allmänhet eller i en specifik produktion;

2) i överensstämmelse med samtyckesformuläret för en specifik produktion om du har skickat in en ansökan om att medverka/vara statist i någon av våra produktioner;

3) i två år om du har skickat in en jobbansökan till oss, i allmänhet eller i en specifik produktion; och

4) i ett år om du har skickat in en programidé eller förslag på ett koncept som du skulle vilja att vi utvärderar och i slutänden producerar.

Om din ansökan och/eller bidrag bifalles kommer den information som samlats in under rekryteringsprocessen att flyttas till din personakt och behållas så länge du arbetar för oss och i upp till sex år efter att du avslutat din tjänst hos oss. Behandlingen av dina personuppgifter kommer att styras av det avtal vi ingår med dig och vara i linje med våra interna integritetsriktlinjer.

Dina rättigheter. Vi inser att du ibland kan behöva ytterligare information från oss i frågor som rör dina personuppgifter, eller att du kanske vill uppdatera eller rätta de personuppgifter som du har försett oss med. I detta hänseende har du bland annat följande rättigheter enligt denna policy:

• Rätt till information; du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig eller ej och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och informationen.

• Rätt till rättelse: om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att begära att vi rättar dem.

• Rätt till radering (rätt att bli glömd): i vissa fall, exempelvis om dina personuppgifter behandlats på olaglig väg eller du har återkallat ditt samtycke (om behandlingen av dina personuppgifter sker med samtycke som grund), har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

• Rätt till begränsning av behandling: i vissa fall, om du exempelvis ifrågasätter riktigheten i dina personuppgifter eller har invänt mot vårt berättigade syfte att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till dess att vi har kommit fram till en lösning.

• Rätt att invända mot behandling: i vissa fall, om du exempelvis ifrågasätter riktigheten i dina personuppgifter har du rätt att invända mot sådan behandling på grunder som rör din specifika situation.

• Rätt till dataportabilitet: om dina personuppgifter behandlas på automatisk väg med ditt samtycke som rättslig grund, har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinellt läsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt att framföra klagomål till berörd instans: du har rätt att framföra klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till Datainspektionen (i Sverige).

Om du har några frågor eller vill hävda någon av din rättigheter ber vi dig kontakta oss: